Etički kodeks

11.07.2022.
1. UVOD
Pharmakos Consulting d.o.o. Zagreb (u daljnjem tekstu: Društvo) donijelo je Etički kodeks sa ciljem formuliranja jasnih i nedvosmislenih smjernica i zahtjeva o etičkom poslovanju, kako za Društvo, tako i za sve one osobe koje su na odgovarajući način povezane sa Društvom, a radi zaštite vrijednosti Društva.
Uspjeh je rezultat predanog rada kvalificiranih i kreativnih zaposlenika koji se ponašaju odgovorno i poštuju etičke standarde. U cilju promicanja uspostavljenje prakse, Direktorica Društva donošenjem ovog Etičkog kodeksa odlučila je propisati i implementirati standardna etička pravila.
Etički kodeks predstavlja temeljni sustav etičkih pravila Društva i nadopunjuje odredbe propisa Republike Hrvatske kao i drugih internih akata Društva. Etička pravila Društva predstavljaju smjernice koje treba slijediti u obavljanju svakodnevnih poslova, u odnosu prema kolegama, poslovnim partnerima i drugim zainteresiranim osobama u skladu s dobrim poslovnom praksom te ugledom Društva i njegovom ulogom na tržištu. Društvo od svojih zaposlenika očekuje transparentno, pošteno i profesionalno ponašanje u skladu s najvišim standardima odgovornog ponašanja, čak i u situacijama koje nisu posebno regulirane Etičkim kodeksom.
U svom poslovanju Društvo se zalaže za osiguranje zakonitog poslovanja, što uključuje poštivanje svih zakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih relevantnih vanjskih propisa, internih akata Društva i ugovornih obveza. Također, Društvo osigurava poštivanje i provedbu antikorupcijskog zakona, te je u svom poslovanju usvojilo načelo nulte tolerancije prema korupciji i mitu, kao i jasan stav o zabrani i nedopustivosti svih oblika korupcije.
Društvo koristi sva sredstva koja su joj na raspolaganju kako bi održala i dodatno unaprijedila svoje etičke standarde ponašanja. Naime, transparentno poslovanje i rad u skladu sa standardnim etičkim načelima može značajno pridonijeti povećanju uspješnosti, konkurentnosti te domaće i međunarodne prepoznatljivosti Društva.
Misija
Stručan i motiviran tim, prateći europske standarde poslovanja, pruža usluge projektiranja i savjetovanja u farmakovigilancijskim, regulatornim poslovima i medicinskih proizvoda, podržavajući poslovne partnere u ostvarivanju njihovih strateških poslovnih ciljeva te doprinoseći poboljšanju životnih uvjeta stanovništva u korištenju medicinskih proizvoda.
Vizija
Biti pouzdan, učinkovit i razvojno orijentiran konzultant koji će sve raspoložive resurse usmjeriti na pružanje usluga po mjeri poslovnih partnera i okruženja te se etablirati kao vodeći pružatelj usluga u regiji na području projektiranja i konzultantskih usluga u farmakovigilanciji.
2. SUBJEKTIVNI OKVIR PRIMJENE ETIČKOG KODEKSA
Smjernice i zahtjevi izneseni u Etičkom kodeksu određuju obveze za Upravu Društva, za zaposlenike Društva, kao i za druge pravne i fizičke osobe koje su u drugom pravno-obveznom odnosu s Društvom.
Sve gore navedene osobe dužne su poštivati i pridržavati se odredbi formuliranih u Etičkom kodeksu, tijekom trajanja radnog odnosa ili drugih ugovornih odnosa s Društvom, tijekom i izvan radnog vremena.
Zaposlenici i osobe koje za Društvo izvršavaju ugovorne obveze te tijekom obavljanja svoje djelatnosti ostvaruju kontakt sa širokim krugom postojećih ili potencijalnih klijenata Društva, obavljaju usluge u ime Društva te jasno istupaju u javnosti tijekom izvršavanja ugovornih obveza kao predstavnici Društva.
3. NAŠE VRIJEDNOSTI
Zaposlenici
Marljivost, poštenje, timski rad, transparentnost ključne su vrline koje se očekuju od svakog našeg zaposlenika.
Svaki zaposlenik je jednako važan, bez obzira na radno mjesto. Društvo strogo osuđuje svaku diskriminaciju i njeguje kulturu međusobnog poštovanja. U odnosu na zaposlenike posebna se pozornost posvećuje njihovoj sigurnosti i zdravlju, osobnom i profesionalnom razvoju te primjeni politike zapošljavanja prema jasnim kriterijima, poticanju okruženja u kojem zaposlenici mogu pridonijeti, te njegovati i razvijati vlastitu inovativnost i izvrsnost.
Briga za okoliš
Svjesni važnosti održivog poslovanja, Društvo promiče poštivanje strožih tehnoloških i ekoloških standarda kako bi se smanjili rizici od negativnih učinaka na okoliš. Poslovanje Društvo je uvijek usmjereno na zaštitu okoliša i očuvanje prirodnih resursa za sadašnje i buduće generacije.
Odgovornost
U Društvu smo odgovorni prema klijentima, zaposlenicima, poslovnim partnerima, društvenom i prirodnom okruženju. Razumijevanje naših kupaca i osiguravanje njihovog pozitivnog korisničkog iskustva naša je prioritetna odgovornost. To uključuje razumijevanje njihovih potreba i povezanih rizika za njih i za Društvo. Pažljivo i odgovorno gradimo partnerske odnose s onima s kojima stupamo u poslovne odnose. Kao zaposlenici dužni smo jedni prema drugima, kao i prema svim akterima, ponašati se profesionalno, predano i uvažavati jedni druge u svom radu. Zalažemo se za integritet i hrabro se suočavamo s izazovima.
Poštenje i vjerodostojnost
Poštenje i iskrenost temelj je svakog odgovornog postupka. Ispunjavamo svoje ciljeve, nastojimo ostvariti i premašiti očekivanja naših klijenata, poslovnih partnera i društva u cjelini. Sudjelujemo u provedbi strategije Društva i aktivno se zalažemo za postizanje strateških ciljeva u duhu poštenja i vjerodostojnosti.
Suradnja
Otvorena komunikacija i suradnja temelj su našeg rada. Jasno kažemo što se smije, a što ne smije. Aktivno tražimo i pružamo povratne informacije. Informacije dijelimo pravovremeno i otvoreno. Konstruktivnu kritiku dajemo na iskren i pošten način. Za dobrobit Društva razmjenjujemo znanja i učimo jedni od drugih. Komunikacija je jednostavna i razumljiva. Surađujemo sa svim zainteresiranima u dobroj vjeri i profesionalno.
Usmjerenost na rješenja i inovacije
Pronalazimo rješenja i rješavamo probleme stvarajući prednosti i dodanu vrijednost za naše klijente. Ulažemo u vještine naših zaposlenika i kvalitetu radnog okruženja. Pratimo suvremene trendove, tražimo i prepoznajemo nove i bolje metode i pristupe u pružanju usluga i proizvoda klijentima. Potiče se inovativnost na razini procesa, organizacije i internog poslovanja te na razini cjelovitih rješenja za klijente, a sve u cilju poboljšanja korisničkog iskustva (internog i eksternog) klijenata, stvaranja dodatne vrijednosti naših proizvoda, usluga i poboljšanje njihove dostupnosti.
Učinkovitost i jednostavnost
Učinkovitost u svakodnevnom radu jedan je od naših osnovnih ciljeva. Našim klijentima nudimo inovativna i efikasna rješenja i dodatnu vrijednost kako bi im uštedili vrijeme i energiju. Aktivno radimo na optimizaciji naših procesa poslovanja sa ciljem povećanja efikasnosti. To nam omogućava da više vremena posvetimo svojim klijentima.
4. ODNOS PREMA KOLEGAMA I RADNO OKRUŽENJE
Iskrenost i poštovanje među kolegama
Uspostavom sigurnog, poticajnog i zdravstveno prihvatljivog radnog okruženja gradimo dugoročne i čvrste temelje za poslovanje Društva.
U Društvu težimo međusobnim odnosima koji se temelje na suradnji, međusobnom poštovanju, susretljivosti i pomoći. Svaki zaposlenik poštuje dostojanstvo i osobni integritet suradnika, motivira ih, pomaže im u stjecanju novih vještina i znanja te ih podržava u osobnom razvoju i napredovanju. Svaki zaposlenik Društva odgovoran je za postupanje u skladu s najboljim standardima profesionalnog i odgovornog ponašanja.
U Društvu promičemo izražavanje mišljenja među zaposlenicima i otvorenu međusobnu komunikaciju.
Ugodno i sigurno radno okruženje
U Društvu smo posvećeni razvoju kadrova, jer vjerujemo u kompetentnost, lojalnost, integritet i predanost naših zaposlenika. Briga o razvoju osoblja vodi pravilnom i uspješnom radu i razvoju Društva.
Zato brinemo o sigurnom i prijateljskom radnom okruženju te nastojimo održati zdravo radno okruženje i međuljudske odnose temeljene na poštovanju.
Strogo je zabranjeno konzumiranje i/ili korištenje alkohola, zabranjenih supstanci, droga i/ili drugih halucinogenih tvari na radnim mjestima Društva, na drugim mjestima i/ili u drugim prilikama vezanim uz rad za Društvo i/ili tijekom radnih aktivnosti. , kao i pojavljivanje pod utjecajem istih ili obavljanje radnji koje se kvalificiraju kao zlouporaba navedenih sredstava (nuđenje, davanje, promet i sl.).
Svi zaposlenici moraju se pridržavati propisa o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu u skladu s važećim zakonskim propisima o zaštiti zdravlja, sigurnosti i zaštiti od požara.
Briga o zaštiti osobnih podataka zaposlenika
U Društvu poštujemo pravo na privatnost i interese svih naših zaposlenika, stoga posebnu pozornost posvećujemo zaštiti osobnih podataka zaposlenika.
Svaki zaposlenik je dužan poštivati pravo na privatnost svojih suradnika i pristup njihovim osobnim podacima u skladu s internim pravilima i dobrim običajima.
Poslovna tajna
Zaposlenici Društva ne smiju koristiti za osobnu korist, niti odavati trećoj strani bilo kakve povjerljive podatke ili na bilo koji drugi način otkrivati podatke koji su zakonom zabranjeni ili predstavljaju poslovnu tajnu koju je Društvo definiralo kao takvu, a koji su povjereni ili na radnom mjestu dostupan zaposleniku na neki drugi način. Poslovnom tajnom smatraju se i podaci za koje je očito da bi upoznavanjem neovlaštenih osoba mogla nastupiti materijalna šteta.
5. SUKOB INTERESA
Zaposlenici Društva razumiju i prihvaćaju odgovornost za donošenje ispravnih odluka vodeći se poslovnim interesima Društva. Zaposlenici su dužni prepoznati, pratiti i otklanjati potencijalne sukobe interesa.
Sukob interesa nastaje kada se osobne aktivnosti zaposlenika ili njihovi odnosi iz privatnog života isprepliću s poslovnim interesima Društva i time utječu na objektivnost zaposlenika u donošenju poslovnih odluka u najboljem interesu Društva. Sukob interesa može izložiti Društvo pravnim rizicima i/ili riziku gubitka ugleda.
Zaposlenici Društva strogo vode računa o izbjegavanju ove vrste sukoba interesa i pridržavaju se internih pravila koja od nas zahtijevaju prepoznavanje te pravilno i učinkovito upravljanje sukobom interesa (poslovnim ili privatnim).
Svaki zaposlenik u Društvu mora svoju pozornost usmjeriti na otkrivanje, sprječavanje i otklanjanje sukoba interesa. U okviru svoje dužnosti i odlučivanja zaposlenik uvijek mora slijediti interese Društva, a ne svoje privatne interese.
Sukladno odredbama važećih zakonskih propisa i internih akata Društva, zaposlenici su dužni izbjegavati situacije stvarnog sukoba interesa, uključujući situacije koje se mogu činiti sukobom interesa u odnosu na njihov položaj, posao i njih same. Zaposlenici se moraju suzdržati od svih aktivnosti koje su u suprotnosti s interesima Društva i/ili interesima klijenata, te moraju donositi odluke na nepristran i objektivan način.
6. NEPRIHVATLJIVA PRAKSA
Korupcija, zabrana manipulacije
Zabranjena manipulacija je davanje ili neovlašteno ostvarivanje koristi ili ostvarivanje nezakonite prednosti u zamjenu za korist. Nijedan zaposlenik ili bilo koja druga osoba koja djeluje u ime Društva neće ponuditi, obećati ili izvršiti plaćanje ili dati bilo koji drugi predmet određene vrijednosti ili zahtijevati ili prihvatiti takav predmet kako bi utjecao na javne službenike ili druge osobe (ili ostavio dojam takvog utjecaja ) ili za dobivanje nepravedne poslovne prednosti.
Prethodno navedene stavke određene vrijednosti uključuju financijske ili druge vrste pogodnosti, kao što su, osim gotovine, darovi, krediti/zajmovi, jamstva, popusti, počasti, usluge, beneficije, ponude za posao itd. Ne postoji minimalni iznos ili prag koji bi isplata namijenjena za gore navedene svrhe ili dar trebala premašiti da bi se isto kvalificiralo kao nezakonito ili protivno Etičkom kodeksu.
Također, potrebno je izbjegavati radnje/ponašanja koja izazivaju sumnju ili stvaraju dojam korupcije i nedopuštene manipulacije.
Darivanje
Darivanje je često dio lokalne kulture i tradicije. Darivanje tijekom poslovanja i odnosa s kupcima može pridonijeti ugledu Društva i uspostavi dobrih poslovnih odnosa. Dopušteno je davanje i primanje uobičajenih darova u poslovne svrhe.
Zaposlenici mogu davati darove kao privatne osobe o vlastitom trošku (npr. rođendan i sl.).
Diskriminacija
Društvo nastoji stvoriti radno okruženje u kojem se individualne razlike prihvaćaju i poštuju. Pozitivna ili negativna diskriminacija bilo koje vrste koja se temelji na stvarnim ili pretpostavljenim karakteristikama određene osobe, uključujući ali ne ograničavajući se na rasu, etničko podrijetlo, boju kože, spol, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, bračno ili obiteljsko podrijetlo, je zabranjen status, zdravstveno stanje itd.
Uznemiravanje
Društvo zabranjuje ponašanje temeljeno na zastrašivanju zaposlenika, posebice ako su uslijed toga zaposlenici prisiljeni na radnje koje nisu u skladu s internim aktima Društva ili važećim zakonskim propisima.
Zabranjen je svaki verbalni, neverbalni ili fizički oblik ponašanja koji ima za cilj ili rezultira povredom dostojanstva osobe ili stvaranjem ponižavajućeg i uvredljivog okruženja.
7. PAŽLJIVO I ETIČNO RASPOLAGANJE IMOVINE
Zaštita imovine Društva
Svaki zaposlenik odgovoran je za zaštitu ukupne materijalne, financijske i druge imovine Društva i klijenata koji su mu povjereni na upravljanje. Imovina Društva, klijenata i (eventualno) drugih trećih osoba smije se koristiti i koristiti samo u dopuštene svrhe u skladu s dodijeljenim ovlaštenjima i propisanim uvjetima. Nepravilno upravljanje ili neovlašteno dijeljenje s trećim stranama imovine u vlasništvu Društva ili koju koristi Društvo predstavlja povredu obveza prema Društvu i može se čak kvalificirati kao kazneno djelo protiv Društva. Isto tako, nemar, gubitak ili neovlašteno korištenje imovine Društva može predstavljati povredu obveza prema Društvu.
Za potrebe ovog dokumenta imovina uključuje gotovinu, vrijednosne papire, materijalnu imovinu (nekretninu, zalihe, opremu itd.), usluge, poslovne planove, podatke o kupcima, zaposlenicima, intelektualno vlasništvo i sve druge osobne podatke, zaštićena autorska prava i povjerljive informacije.
Zaštita intelektualnog vlasništva
Intelektualno vlasništvo stvoreno ili kupljeno sredstvima Društva postaje vlasništvo Društva i ne može se smatrati privatnim/osobnim vlasništvom.
Osim standardnih oblika intelektualnog vlasništva, poput patenata, zaštitnih znakova i dizajna, koji štite proizvode, procese, usluge i druge resurse Društva, Društvo posebnu pozornost posvećuje nekim posebnim oblicima intelektualnog vlasništva. To su poslovne tajne, "know-how" i povjerljivi podaci. Ovi obrasci sadrže važne izvore znanja u Društvu, koji su posebno vrijedni za poslovanje Društva. "Know-how" i povjerljivi podaci nisu zaštićeni standardnim pravima intelektualnog vlasništva te ih je potrebno zasebno štititi (npr. ugovorom o čuvanju podataka).
Povjerljivi podaci i intelektualno vlasništvo obuhvaćaju saznanja stečena tijekom poslovnih aktivnosti, a koja se odnose na:
1. Pregovori, ugovori s poslovnim partnerima, kupcima i drugim osobama kao i poslovni planovi Društva koji nisu poznati javnosti,
2. Trenutačne ili nadolazeće poslovne transakcije,
3. Istraživanja, inovacije, "know-how", patenti koji nisu zaštićeni,
4. Podaci o poslovnim partnerima, klijentima/kupcima i zaposlenicima,
5. Neobjavljene informacije o proizvodima/uslugama,
6. Financijske prognoze kao i financijski podaci,
7. Marketinški planovi,
8. Ostali podaci koji mogu utjecati na cijenu proizvoda/usluge ili planiranih akcija.
Zaposlenici Društva dužni su čuvati sve oblike povjerljivih podataka i intelektualnog vlasništva Društva, ali i čuvati povjerljivost podataka poslovnih partnera do kojih su došli u poslovanju. U protivnom odgovaraju za štetu nastalu Društvu u vezi s otkrivanjem povjerljivih podataka.
Zaposlenici i članovi njihovih obitelji ne smiju koristiti povjerljive podatke do kojih su došli radom u Društvu, u poslovnim prilikama s ciljem pribavljanja materijalne ili nematerijalne koristi za sebe ili povezane osobe, niti prikrivati podatke do kojih su došli a mogu biti od značaja za poslovanje odluke.
8. ZAŠTITA UGLEDA TVRTKE
Zahtjevi ponašanja
Zaposlenici se moraju, na radnom mjestu i izvan njega, suzdržati od bilo kakvog izražavanja koje bi moglo negativno utjecati na ugled Društva.
Zaposlenici mogu sudjelovati i izražavati svoje mišljenje u bilo kojoj organizaciji (političkoj, vjerskoj ili kulturnoj) samo kao privatne osobe i moraju se suzdržati od spominjanja svoje povezanosti s Društvom.
Svoje pravo na izražavanje zaposlenici ne smiju koristiti na način koji šteti ugledu Društva, odnosno legitimnim ekonomskim ili organizacijskim interesima Društva.
Društveni mediji
Prilikom pojavljivanja na društvenim mrežama zaposlenici se moraju suzdržati od bilo kakvog izražavanja koje bi moglo negativno utjecati na ugled Društva. Društvo očekuje da se prilikom davanja izjava na društvenim mrežama kao privatne osobe, zaposlenici Društva ponašaju u skladu i na način dostojan etičkih načela Društva, posebno kada njihove aktivnosti ili oni sami mogu biti na bilo koji način povezani s Društvom ili kada to može izgleda da djeluju ili izražavaju mišljenja u ime Društva.
Politički angažman
Društvo poštuje pravo zaposlenika da zauzimaju položaje u politici i javnom životu, ali takve aktivnosti mogu obavljati samo izvan radnog mjesta. Tijekom obavljanja političkih aktivnosti izvan radnog mjesta zaposlenici ne smiju zlorabiti svoj položaj u Društvu i moraju se suzdržavati od ponašanja koje bi moglo negativno utjecati na ugled Društva.
Resursi Društva (ljudski resursi, objekti, ostala imovina) ne smiju se koristiti za podršku političkim događajima.
9. ZAKLJUČAK
U slučaju kršenja Etičkog kodeksa primjenjuju se postupci i sankcije u skladu s načelima utvrđenim internim aktima Društva. Ukoliko se utvrdi etička povreda, Društvo pokreće postupak zbog povrede radne obveze (primjena sankcija sukladno konkretnom slučaju).
Nepoštena poslovna praksa i nezakonita ponašanja negativno utječu na povjerenje naših klijenata i štete ugledu Društva te nas mogu izložiti pravnim mjerama, kaznama ili drugim negativnim posljedicama. Stoga su svi zaposlenici Društva osobno dužni i odgovorni postupati u skladu s važećim propisima i internim pravilima, te slijediti duh, svrhu i pravila navedena u ovom Kodeksu. 

U slučaju nejasnoća, primjedbi ili potrebe za dodatnim informacijama obratite nam se na email info@pharmakos.hr.

Lightbox by Lokesh Dhakar